خشت(۲) رجوع کنید به نیزه

معرف

خِشت(2) رجوع کنید به نیزه#

متن

نظر شما