خزاعی دعبل بن علی رجوع کنید به دعبل خزاعی

معرف

خُزاعى، دِعبِل‌بن على رجوع کنید به دِعبِل خزاعى#

متن

نظر شما