خره رجوع کنید به کوره

معرف

خُرّه رجوع کنید به کوره#

متن

نظر شما