خرقی ابوبکر محمد رجوع کنید به بهاءالدین خرقی

معرف

خَرَقى، ابوبکر محمد رجوع کنید به بهاءالدین خَرَقى#

متن

نظر شما