خرْجه رجوع کنید به موشح

معرف

خَرْجَه رجوع کنید به موَّشَح#

متن

نظر شما