ختنی زبان رجوع کنید به سکایی زبان

معرف

ختنى، زبان رجوع کنید به سَکایى، زبان#

متن

نظر شما