ختل رجوع کنید به ختلان

معرف

خُتَّل رجوع کنید به خُتّلان#

متن

نظر شما