خبر (در بلاغت) رجوع کنید به انشاء

معرف

خبر (در بلاغت) رجوع کنید به انشاء#

متن

نظر شما