خبث رجوع کنید به طهارت

معرف

خَبَث رجوع کنید به طهارت#

متن

نظر شما