خالدبن یزید قماط رجوع کنید به ابوخالد قماط

معرف

خالدبن یزید قماط رجوع کنید به ابوخالد قمّاط#

متن

نظر شما