خاصه (۱) رجوع کنید به کلیات خمس

معرف

خاصه (1) رجوع کنید به کلیات خمس#

متن

نظر شما