خاصکیه رجوع کنید به خاصه و عامه

معرف

خاصّکیه رجوع کنید به خاصّه و عامّه#

متن

نظر شما