چفت رجوع کنید به چفتْ رسمی؛ چفْتْلک

معرف

چِفت رجوع کنید به چِفتْ رَسمى؛ چِفْتْلِک#

متن

نظر شما