حمیری ابن عبدالمنعم رجوع کنید به روض المعطار

معرف

حِمیَرى، ابن‌عبدالمنعم رجوع کنید به روض المِعطار#

متن

نظر شما