حمرین جبل رجوع کنید به بارما

معرف

حَمرین، جبل رجوع کنید به بارمّا#

متن

نظر شما