حمار رجوع کنید به خر

معرف

حِمار رجوع کنید به خر#

متن

نظر شما