حلْق رجوع کنید به حج

معرف

حَلْق رجوع کنید به حَجّ#

متن

نظر شما