حلف (اصطلاح فقهی) رجوع کنید به یمین

معرف

حِلف (اصطلاح فقهى) رجوع کنید به یمین#

متن

نظر شما