جید رجوع کنید به صحیح

معرف

جَیِّد رجوع کنید به صحیح‌#

متن

نظر شما