جهم بن صفوان رجوع کنید به جهمیه

معرف

جهم‌بن‌ صفوان‌ رجوع کنید به جَهمیه‌#

متن

نظر شما