جهر و اخفات رجوع کنید به نماز

معرف

جَهر و اِخفات‌ رجوع کنید به نماز#

متن

نظر شما