جوک بشسْت رجوع کنید به میرفندرسکی ابوالقاسم

معرف

جوکِ بَشَسْت‌ رجوع کنید به میرفندرسکی‌، ابوالقاسم‌#

متن

نظر شما