جورج ابْیض رجوع کنید به ابیض جورج

معرف

جورج‌ اَبْیض‌ رجوع کنید به ابیض‌، جورج#‌

متن

نظر شما