جواهر (در فلسفه و کلام ) رجوع کنید به جوهر

معرف

جواهر (در فلسفه‌ و کلام‌) رجوع کنید به جوهر#

متن

نظر شما