جوار (اصطلاح فقهی ) رجوع کنید به امان ؛ پناهندگی

معرف

جوار (اصطلاح‌فقهی‌) رجوع کنید به امان‌؛ پناهندگی#‌

متن

نظر شما