جنون (در عرفان ) رجوع کنید به عقلای مجانین

معرف

جنون ‌(در عرفان‌) رجوع کنید به عقلای‌ مجانین#‌

متن

نظر شما