جنگ شش روزه رجوع کنید به فلسطین

معرف

جنگ‌ شش‌ روزه‌ رجوع کنید به فلسطین‌#

متن

نظر شما