جنگ خلیج فارس رجوع کنید به جنگ عراق با ایران ؛ جنگ عراق با کویت

معرف

جنگ‌ خلیج‌فارس‌ رجوع کنید به جنگ‌ عراق‌ با ایران‌؛ جنگ‌ عراق‌ با کویت‌#

متن

نظر شما