جنْدب بن جناده رجوع کنید به ابوذر غفاری

معرف

جُنْدُب‌بن‌ جُنادَه‌ رجوع کنید به ابوذَر غِفاری#‌

متن

نظر شما