ترانه (از اقسام شعر) رجوع کنید به رباعی

معرف

ترانه‌ (از اقسام‌ شعر) رجوع کنید به رباعی#‌

متن

نظر شما