تراش (در تصوف ) رجوع کنید به چارضرب

معرف

تراش‌ (در تصوّف‌) رجوع کنید به چارضرب#‌

متن

نظر شما