ترازو (در نجوم ) رجوع کنید به میزان (۵)

معرف

ترازو (در نجوم‌) رجوع کنید به میزان‌(5)#

متن

نظر شما