تدویر (در علم بدیع ) رجوع کنید به محسنات بدیعی

معرف

تدویر (در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به محسنات‌ بدیعی‌#

متن

نظر شما