تخفیف مجازات رجوع کنید به درء قاعده

معرف

تخفیف‌مجازات‌رجوع کنید به دَرء، قاعده‌#

متن

تخفیف‌مجازات‌رجوع کنید به دَرء، قاعده‌

نظر شما