تبیان رجوع کنید به قرآن

معرف

تِبیان‌ رجوع کنید به قرآن#‌

متن

نظر شما