تبت الخرْد رجوع کنید به بلتستان

معرف

تِبَّت‌ الخُرْد رجوع کنید به بلتستان‌#

متن

نظر شما