تبت سوره رجوع کنید به المسد سوره

معرف

تَبّت‌، سوره‌ رجوع کنید به المَسَد، سوره‌#

متن

نظر شما