تبارک سوره رجوع کنید به ملک سوره

معرف

تبارک‌، سوره‌ رجوع کنید به مُلک‌، سوره#‌

متن

نظر شما