بلال بن ابی برده رجوع کنید به اشعری ابوبرده

معرف

بلال‌بن‌ ابی‌برده‌ رجوع کنید به اشعری‌، ابوبرده‌#

متن

بلال‌بن‌ ابی‌برده‌ رجوع کنید به اشعری‌، ابوبرده‌

نظر شما