بکه رجوع کنید به مکه

معرف

بکّه‌ رجوع کنید به مکه‌#

متن

بکّه‌ رجوع کنید به مکه‌

نظر شما