بکار رجوع کنید به بکر

معرف

بَکّار رجوع کنید به بَکّر#

متن

بَکّار رجوع کنید به بَکّر

نظر شما