بقر رجوع کنید به گاو

معرف

بَقَر رجوع کنید به گاو#

متن

بَقَر رجوع کنید به گاو

نظر شما