بقا رجوع کنید به بقا و فنا

معرف

بقا رجوع کنید به بقا و فنا#

متن

بقا رجوع کنید به بقا و فنا

نظر شما