بگاره رجوع کنید به بقاره

معرف

بگّاره‌ رجوع کنید به بقّاره#‌

متن

بگّاره‌ رجوع کنید به بقّاره‌

نظر شما