بغض رجوع کنید به حب و بغض

معرف

بغض‌رجوع کنید به حبّ و بغض#‌

متن

بغض‌رجوع کنید به حبّ و بغض‌

نظر شما