بغازبسْفر رجوع کنید به بوسفور تنگه

معرف

بُغازبُسْفر رجوع کنید به بوسفور، تنگه‌#

متن

بُغازبُسْفر رجوع کنید به بوسفور، تنگه‌

نظر شما