بغاة احکام رجوع کنید به بغی

معرف

بُغاة‌، احکام‌رجوع کنید به بغی#‌

متن

بُغاة‌، احکام‌رجوع کنید به بغی‌

نظر شما