بعد (در عرفان ) رجوع کنید به قرب و بعد

معرف

بُعد (در عرفان‌) رجوع کنید به قرب‌ و بعد#

متن

بُعد (در عرفان‌) رجوع کنید به قرب‌ و بعد

نظر شما