بعثت رجوع کنید به نبوت

معرف

بعثت‌ رجوع کنید به نبوت‌#

متن

بعثت‌ رجوع کنید به نبوت‌

نظر شما