بطلمیوس ثانی رجوع کنید به ابن هیثم حسن بن حسن بن هیثم

معرف

بطلمیوس‌ ثانی‌ رجوع کنید به ابن‌هیثم‌، حسن‌بن‌ حسن‌بن‌ هیثم‌#

متن

بطلمیوس‌ ثانی‌ رجوع کنید به ابن‌هیثم‌، حسن‌بن‌ حسن‌بن‌ هیثم‌

نظر شما